پمپ های تزریق موتوری

پمپ های تزریق موتوری


پمپ های تزریق با محرک موتوری: در این نوع پمپ ها نیروی محرکه مورد نیاز جهت تزریق مواد شیمیایی توسط یک الکتروموتور متصل به جعبه دنده تامین می گردد. در این حالت جعبه دنده حرکت دوار الکتروموتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می کند. نیروی ایجاد شده به وسیله یک شفت به پیستون یا دیافراگم منتقل می شود تا عمل تزریق صورت پذیرد.
توضیحات بیشتر

پمپ های تزریق موتوری