پمپ های تزریق موتوری

پمپ های تزریق موتوری

پمپ های تزریق موتوری


پمپ های تزریق با محرک موتوری

در این نوع پمپ ها نیروی محرکه مورد نیاز جهت تزریق مواد شیمیایی توسط یک الکتروموتور متصل به جعبه دنده تامین می گردد. در این حالت جعبه دنده حرکت دوار الکتروموتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل می کند. نیروی ایجاد شده به وسیله یک شفت به پیستون یا دیافراگم منتقل می شود تا عمل تزریق صورت پذیرد.

در این گروه، پمپ ها مجهز به شیر یکطرفه می باشند تا از برگشت سیال مورد تزریق جلوگیری به عمل آید و ظرفیت تزریق آنها با تغییر طول ضربه (stroke length) و یا بسامد ضربه (stroke frequency) قاب تنظیم خواهد بود.

با توجه به کاربرد بسیار متنوع پمپ های تزریق موتوری در صنایع مختلف شرکت DOSEURO ایتالیا، پمپ های تزریق موتوری تولیدی خود را در مدل های زیر ارائه می نماید.

 

انواع پمپ های تزریق با محرک موتوری: