پکیج اتوماتیک آماده سازی و انحلال پلی الکترولیت

پکیج اتوماتیک آماده سازی و انحلال پلی الکترولیت

پکیج اتوماتیک آماده سازی و انحلال پلی الکترولیت


این پکیج مستقیما پودر پلی الکترولیت را به محلول پایدار پلی الکترولیت تبدیل کرده و در ظرفیت l/hr 5000 – 300 ساخته می شود.با وجود طراحی فشرده این سیستم، کلیه کنترل های آب، پودر پلی الکترولیت مصرفی و سایر تجهیزات مورد نیاز در طراحی سیستم دیده شده و تمامی پکیج از جنس S.S 316 ساخته می شود.

بخش های اصلی پکیج:

·         تانک های انحلال، واحد رقیق سازی و Ageing Tank

·         کنترل میزان آب و پودر پلی الکترولیت ورودی

·         میکسرها و تابلوی کنترل

·         پمپ های تزریق پلی الکترولیت