پمپ های پریستالتیک-Peristaltic Pumps

پمپ های پریستالتیک-Peristaltic Pumps


اساس کار پمپ های پریستالتیک بر اساس طبیعت حرکت ماهیچه ای بدن انسان است . حرکات انقباضی متناوب و سپس رها شدن ماهیچه ها در اطراف مسیر لوله ای که باعث حرکت محتویات داخل آن می شود .
توضیحات بیشتر

با انتخاب موارد کاربرد ، محصولات مرتبط را مشاهده نمایید:

پمپ های پریستالتیک-Peristaltic Pumps