پمپ با محرک مغناطیسی-Magnetic Drive

پمپ با محرک مغناطیسی-Magnetic Drive


از پمپ های بدون آب بند ، جهت حذف نشت سیال به محیط بیرون استفاده می شود . امری که در پمپ های دارای پکینگ و یا آب بند مکانیکی/ مکانیکال سیل رخ می دهد . معمولا از این گونه پمپ ها برای جلوگیری از نشت سیالات سمی و خطرناک و در بعضی موارد با ارزش استفاده می گردد.
توضیحات بیشتر

پمپ با محرک مغناطیسی-Magnetic Drive